Algemene voorwaarden

1. Het kantoor Van der Meij Advocaten is een samenwerkingsverband van advocaten die ieder voor eigen rekening en verantwoordelijkheid de praktijk uitoefenen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan de advocaat verstrekken. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de personeelsleden van de advocaten.

4. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Behalve in het geval van de inschakeling van deurwaarders zal de advocaat indien dit redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt overleggen over deze inschakeling. Eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden worden door de advocaat aanvaard mede namens cliënt.

5. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat dan wel de werknemers van de advocaat is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico dat op grond van deze verzekering ten laste komt van de advocaat. Inzage in de polis kan desgevraagd door cliënten worden verkregen op het kantoor van de advocaat. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot € 1.000,–, of indien het honorarium dat met de betreffende opdracht is gemoeid meer beloopt, tot het beloop van dat honorarium met een maximum van € 25.000,–.

6. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

7. De betalingstermijn van de door de advocaat aan cliënt verzonden declaraties is, behoudens schriftelijk andersluidende afspraak, 14 dagen te rekenen vanaf de datum nadat de declaratie is bezorgd. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en heeft de advocaat het recht de wettelijke rente in rekening te brengen.

8. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaren na het einde van de opdracht worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

9. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgevers en de advocaat is alleen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

10. Op de dienstverlening van de advocaten is de Klachten- en Geschillen-regeling Advocatuur van toepassing. De klacht dient binnen drie maanden, na het moment waarop cliënt kennis neemt of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat aanleiding heeft gegeven tot de klacht , te worden voorgelegd. Op verzoek wordt de klachtenregeling toegezonden.