Privacystatement

De maatschap, gevestigd aan de Herengracht 244 te (1016 BT) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34375591,  hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacy statement legt uit hoe onze maatschap met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de maatschap persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers aan het kantoor van de maatschap;
 • bezoekers van de website van de maatschap;
 • alle overige personen die met de maatschap contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

 

2.Verwerking van persoonsgegevens
De maatschap verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere instanties, hulpverleners of verwijzers;
 • door derden aan ons worden toegezonden;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van de maatschap worden geen gegevens of cookies verzameld

 

3. Doeleinden verwerking

De maatschap verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan van een overeenkomst en de toezending van een factuur voor verrichte werkzaamheden;
 • het schriftelijk onderhouden van contacten, het uitnodigingen voor besprekingen en het geven van informatie aan een betrokkene;
 • het aanvragen van toevoegingen bij de Raad voor Rechtsbijstand en het voeren van procedures .

 

4. Rechtsgrond

De maatschap verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst van opdracht, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de Raad voor Rechtsbijstand of de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt;
 • uitvoering door de maatschap van een voor de advocatuur geldende verplichting, zoals de verplichting om een dossier bij te houden van de zaak van de cliënt en een identiteitsbewijs van de cliënt op te vragen;
 • een ander gerechtvaardigd belang voor het gebruik van contactgegevens van de cliënt.

 

5. Verwerkers

De maatschap kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de maatschap persoonsgegevens verwerken. De maatschap sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6. Persoonsgegevens delen met derden

De maatschap deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling van de zaak is aangewezen en in het belang is van de client of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De maatschap deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

7. Doorgifte buiten de EER

De maatschap geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de maatschap ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)en de cliënt hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

8. Bewaren van gegevens

De maatschap bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • dossiers: maximaal 5 jaar na het einde van de dienstverlening.
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Vernietiging van deze gegevens na afloop van deze termijnen vindt plaats  conform de voor de advocatuur geldende regels.

 

9. Wijzigingen privacy statement

De maatschap kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van de maatschap gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht de maatschap te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de maatschap of onze functionaris gegevensbescherming, mr M.R.P. Hoppenbrouwers.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de maatschap persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ons. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).