Problemen met het verkrijgen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

By:
Posted: april 11, 2019
Category: Arbeidsrecht , Bijzonder bestuursrecht

Wij krijgen op kantoor regelmatig verzoeken om bijstand binnen die betrekking hebben op het al dan niet verstrekken van een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’, kortweg wordt ook wel de “VOG” genoemd. De beslissing om al dan niet een VOG te verstrekken wordt namens de Minister van Justitie en Veiligheid genomen door de Dienst Justis gevestigd in Den Haag.

Met name hebben cliënten vragen aan ons over een aangekondigde weigering om een VOG te verstrekken en of wij bij zo een (aangekondigde) weigering juridische bijstand kunnen verlenen. Gelukkig kunnen wij dat en hebben wij er inmiddels ook een ruime ervaring mee opgedaan en expertise in opgebouwd. We zullen hieronder kort uitleggen hoe de VOG-procedure in elkaar steekt en op welke momenten -en op welke wijze- u al dan niet in samenspraak met uw advocaat de uiteindelijk beslissing van de Dienst Justis om wel of niet een VOG te verstrekken kunt beïnvloeden.

Hoe verloopt een VOG aanvraag?


Er zijn nogal wat werkgevers die bij indiensttreding van een nieuwe werknemer/werkneemster verlangen dat een VOG wordt overgelegd ten behoeve van voeging in het personeelsdossier. Er zijn zelfs werkgevers die wettelijk verplicht zijn om een geldige VOG in het personeelsdossier opgenomen te hebben.

Indien cliënt een VOG nodig heeft dient hij/zij deze zelf aan te vragen bij bijvoorbeeld de gemeente waarin men woont. De nieuwe werkgever staat in principe buiten deze procedure en zal door de Dienst Justis ook niet op de hoogte worden gesteld van een eventuele weigering een VOG te verstrekken. Alle contacten lopen via de aanvrager c.q. zijn/haar advocaat.

Wat is de terugkijktermijn bij een VOG aanvraag?


De Dienst Justis gaat naar aanleiding van de aanvraag in de Justitiële Documentatie van de aanvrager bezien of er binnen een terugkijktermijn van vier jaren strafrechtelijk relevante informatie bekend is over de aanvrager welke informatie aan het verstrekken van een VOG in de weg kan staan.

In het geval er sprake is geweest van een zedendelict dan is deze terugkijktermijn onbeperkt hetgeen bijvoorbeeld wil zeggen dat een twintig jaar geleden geregistreerd zedendelict aan verstrekking van een VOG in de weg zou kunnen staan.

Wat als de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt geweigerd?


Indien door de Dienst Justis een strafrechtelijke registratie gevonden wordt, kan het zo zijn dat men de aanvrager laat weten dat het voornemen bestaat om de VOG niet te verstrekken maar dat aanvrager tegen dit voornemen een schriftelijk verweer kan indienen met daarin opgenomen de uitleg waarom aanvrager van mening is dat die weigering onredelijk zou zijn.

Dit verweer van aangever dient doorgaans binnen 14 dagen na het kenbaar gemaakte voornemen te zijn ingediend bij de Dienst Justis. Neem dan ook gelijk na ontvangst van het voornemen contact met ons op want het is zeer nuttig om over de inhoud van een verweerschrift al contact te hebben gehad met een van onze advocaten. Het is raadzaam om zo spoedig als mogelijk uw standpunt bij de Dienst Justis bekend te maken zodat men aldaar op de hoogte is van uw standpunt en van het aangekondigde voornemen tot weigering af zal zien.

Eventueel kan er op dit schriftelijke verweer ook nog een mondelinge toelichting door de aanvrager worden gegeven op een hoorzitting bij de Dienst Justis en ook in die fase kunt u ter ondersteuning gebruik maken van de diensten van één van onze advocaten.

Kan ik bezwaar maken tegen weigering van een VOG aanvraag?


Mocht na verweer en de mondelinge behandeling de Dienst Justis desondanks besluiten dat verstrekken van de VOG geweigerd moet worden dan kan tegen die beslissing bezwaar gemaakt worden en indien er op dat moment al sprake is van een spoedeisend belang -bijvoorbeeld dat de werkgever ongeduldig wordt en alsnog niet de aanvrager in dienst wil laten treden- dan kan ook de rechter in een spoedprocedure gevraagd worden de VOG-weigering terug te draaien.

In al deze gevallen is het zeker raadzaam om gebruik te maken van onze kennis en ervaring. Neemt u in dat geval vooral contact met ons op door te mailen naar herengracht@vandermeijadvocaten.nl of telefonisch op 020-6236721.

Contactpersonen zijn mr D. Duijvelshoff en mr B. Krämer.