Beëindiging aannemingsovereenkomst: uw rechten als opdrachtgever

By:
Posted: oktober 22, 2018
Category: Bouwrecht , Contractrecht

Wat is een aannemingsovereenkomst?


Als u een verbouwing wilt laten uitvoeren, of zelfs een hele woning wilt laten bouwen zult te maken krijgen met een aannemer, met wie u een aannemingsovereenkomst dient te sluiten.

Een aannemingsovereenkomst omvat de verplichting van de aannemer om voor de opdrachtgever een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. De opdrachtgever betaalt de aannemer hiervoor een bepaalde geldsom.

De wet geeft voor aannemingsovereenkomsten aparte regels, zo ook omtrent de beëindiging van de overeenkomst. Als alles goed verloopt eindigt de aanneemovereenkomst door de oplevering van het werk en de betaling daarna van de laatste termijn van de aanneemsom door de opdrachtgever. De praktijk verloopt helaas vaak anders.

Wat staat er in een aannemingsovereenkomst?


Van groot belang is dat u vooraf nagaat wat er allemaal voor onderwerpen in de overeenkomst moeten worden geregeld:

  • Welke werkzaamheden moeten er allemaal verricht worden?

  • Welke materialen moeten er worden ingekocht en wie gaat dat doen?

  • Zijn er bouwtekeningen? Hecht ze dan uitdrukkelijk aan de overeenkomst.

  • Welke aanneemsom (prijs) wordt er afgesproken en wat zijn de betaaltermijnen daarvan?

  • Wat is de bouwtermijn (binnen welke termijn wordt het werk gebouwd)?

  • Wanneer en op welke wijze wordt het werk opgeleverd?


Het is verstandig van uw kant een deskundig persoon te vragen bij de oplevering aanwezig te zijn en aantekeningen te laten maken over gebreken of zaken die nog niet af zijn. Maak duidelijke afspraken (over vastlegging van afspraken) over meer en/of minder werk

Niet tevreden over werk aannemer: wat nu?


Aannemingsovereenkomst opzegggen


Als opdrachtgever kan en mag u te allen tijde een aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen. Dit mag zowel mondeling, als schriftelijk. Na opzegging van de aannemingsovereenkomst moet u samen met de aannemer de samenwerking financieel afwikkelen.

Als opdrachtgever bent u dan echter gehouden de gehele (voor het werk geldende) prijs, verminderd met eventuele door de aannemer gerealiseerd besparingen te betalen.

Als u het werk vervolgens door een ander wilt laten afmaken bent u in totaal naar verwachting dus aanzienlijk meer geld kwijt.

Als u vindt dat er ondeugdelijk werk geleverd is en u wilt niet of niet volledig voor de verrichte werkzaamheden betalen zult u dan ook een andere weg voor de beëindiging van de relatie met de aannemer dienen te volgen. Dan moet de weg van de ontbinding worden gevolgd.

Aannemingsovereenkomst ontbinden


De opdrachtgever mag ook op grond van de wet een aannemingsovereenkomst ontbinden. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Er moet sprake zijn van wanprestatie.

  • Deze wanprestatie moet ernstig genoeg zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.

  • De wanpresterende aannemer moet in gebreke worden gesteld en de aannemer moet een termijn worden gegeven, waarbinnen deze zijn wanprestaties kan rechtzetten.


Voor de vraag of er sprake is van (ernstige) wanprestatie dient al snel een (bouw)deskundige te worden ingeschakeld. Ook dient de wanpresterende aannemer volgens de eisen van de wet in gebreke te worden gesteld.

Bij tussentijdse beëindiging door u van een aanneemovereenkomst spelen dan ook al gauw vele vragen die meestal niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn.

De financiële gevolgen voor u zijn bovendien groot.

Rechtshulp bij opzegging of ontbinding van een aannemingsovereenkomst


Bent u in conflict met de aannemer omtrent de beëindiging van de aannemingsovereenkomst? Dan is het altijd aan te raden om u juridisch te laten adviseren en ondersteunen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Haije Wind of Hans Nillesen op 020-6236721 of mail naar haijewind@vandermeijadvocaten.nl of hansnillesen@vandermeijadvocaten.nl.