Opzegging aannemingsovereenkomst: uw rechten en verplichtingen als aannemer

By:
Posted: oktober 3, 2018
Category: Bouwrecht , Contractrecht

Aannemers krijgen geregeld te maken met opzegging van de aannemingsovereenkomst door de opdrachtgever. Dit betreft geen exacte wetenschap, waardoor aannemer en opdrachtgever soms niet tot overeenstemming komen. Is er sprake van opzegging of ontbinding? En zijn de redenen gegrond? Wat zijn de financiële gevolgen voor u als aannemer? Lees snel verder, zodat u weet hoe u in uw recht staat.

Beëindiging van aannemingsovereenkomst


Een aannemingsovereenkomst omvat de verplichting van de aannemer om voor de opdrachtgever een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren. De opdrachtgever betaalt de aannemer hiervoor een bepaalde geldsom.

De wet geeft voor aannemingsovereenkomsten aparte regels, zo ook omtrent de beëindiging van de overeenkomst. Als alles goed verloopt, eindigt de aanneemovereenkomst door de oplevering van het werk en de betaling daarna van de laatste termijn van de aanneemsom door de opdrachtgever. De praktijk verloopt toch vaak anders.

Aannemingsovereenkomst opzeggen of ontbinden


Als de opdrachtgever ontevreden is over de uitvoering van het werk en hij wil de opdracht (tussentijds) beëindigen kan hij de overeenkomst opzeggen of ontbinden. Er is echter een groot verschil tussen het opzeggen en het ontbinden van een aannemingsovereenkomst.

Deze manieren van beëindiging hebben verschillende gevolgen. Allereerst is het van belang om duidelijkheid te scheppen over de manier van beëindiging.

Opzegging aannemingsovereenkomst


Een opdrachtgever kan en mag te allen tijde een aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen. Dit mag zowel mondeling, als schriftelijk. Na opzegging van de aannemingsovereenkomst moet u samen met de opdrachtgever de samenwerking financieel afwikkelen.

De opdrachtgever is dan echter gehouden u de gehele (voor het werk geldende) prijs, verminderd met uw eventuele besparingen te betalen. U heeft bij opzegging in beginsel aanspraak op de misgelopen winst, de gemaakte kosten (bijvoorbeeld van reeds aangeschafte of bestelde materialen) en andere niet meer terug te draaien kosten (zoals de lonen van personeel). Zoals gezegd: ‘in beginsel’.

In de rechtspraak zijn hierop nogal wat nuances aangebracht. Dit is dan ook vaak voer voor een discussie die regelmatig door de rechter moet worden beslecht

Ontbinding aannemingsovereenkomst


De opdrachtgever mag ook op grond van de wet een aannemingsovereenkomst ontbinden. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

Er moet sprake zijn van wanprestatie.

> Deze wanprestatie moet ernstig genoeg zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.

> De wanpresterende aannemer moet een termijn zijn gegeven, waarbinnen deze zijn wanprestaties kan rechtzetten.

Is er geen sprake van ontbinding door tekortkoming? Zijn de redenen van de opdrachtgever niet gegrond? Of is er geen gelegenheid gegeven om eventuele wanprestaties recht te zetten? Dan is er geen sprake van een rechtsgeldige ontbinding van de aannemingsovereenkomst en geldt dat er sprake is van een opzegging van de aannemingsovereenkomst met alle gevolgen van dien. Er spelen dan vele vragen die meestal niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn.

Financiële gevolgen opzegging aannemingsovereenkomst


Het opzeggen van de aannemingsovereenkomst heeft vaak grote financiële gevolgen. De opdrachtgever is u, zoals hiervoor gezegd, de gehele aanneemsom verschuldigd –ook voor het eventuele meerwerk- minus uw besparingen. Onder besparingen vallen de kosten die u niet meer heeft door opzegging van de overeenkomst.

De opdrachtgever zal menen dat de verschuldigde aanneemsom door de besparingen lager is dan u in rekening hebt gebracht. De stelplicht en de bewijslast voor de omvang van eventuele besparingen op de verschuldigde aanneemsom rust in dat geval op de opdrachtgever.

Mededelingsplicht besparingen


Als aannemer hebt u echter in dat geval een belangrijke mededelingsplicht. Desgevraagd dient u duidelijk te maken welke besparingen u heeft gehad.

Als u zich geconfronteerd ziet met de opdrachtgever die stelt dat de aanneemsom moet worden verminderd met uw besparingen zult u in het kader van deze mededelingsplicht uw verweer grondig moeten uitwerken. Het slechts tegenspreken van de door opdrachtgever benoemde besparingen zal vaak als onvoldoende worden beschouwd.

Bovendien bent u verplicht zich in te zetten voor het vermijden en/of beperken van de kosten. Denk hierbij aan het gebruiken van reeds aangeschaft materiaal of het inzetten van personeel op een ander project.

Rechtshulp voor aannemers


De opzegging van een aannemingsovereenkomst door opdrachtgever kent soms verstrekkende financiële gevolgen. Bent u in conflict met de opdrachtgever omtrent de beëindiging van de aannemingsovereenkomst? Dan is het altijd aan te raden om u juridisch te laten adviseren en ondersteunen.

Neem hiervoor vrijblijvend contact op met met Haije Wind of Hans Nillesen op 020-6236721 of mail naar haijewind@vandermeijadvocaten.nl of hansnillesen@vandermeijadvocaten.nl.