SLIM subsidie: Invulling scholingsplicht werkgever wordt tijdelijk gesubsidieerd.

By:
Posted: maart 3, 2020
Category: Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers dienen zich op grond van de wet (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek) in de tussen hun bestaande rechtsverhouding als zogeheten “goed werkgever” en “goed werknemer” te gedragen. Wat dit algemene begrip in een concreet geval inhoudt is zoals altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In de jurisprudentie is deze norm inmiddels veelvuldig nader ingevuld. Sinds 1 juli 2015 is ook op twee plaatsen in de wet een concrete invulling van het goed werkgeverschap opgenomen. In artikel 7:611a en artikel 7:669 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek is de zogeheten ‘scholingsplicht’ voor de werkgever opgenomen.

Artikel 7:611a Burgerlijk Wetboek


Artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: “De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen”.

De werkgever is op grond van deze verplichting gehouden zijn werknemer scholing te laten volgen die nodig is voor zijn of haar functie. Zo nodig moet de werkgever zijn werknemer omscholen wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet meer in staat is om zijn functie uit te oefenen.

7:669 lid 3d Burgerlijk Wetboek


Niet naleving van deze algemene scholingsplicht, die door veel werkgevers nog niet erg serieus wordt ingevuld, kan voor een werkgever bijzonder nadelig uitpakken wanneer een werknemer moet worden ontslagen wegens disfunctioneren. Wanneer het disfunctioneren (mede) het gevolg is van onvoldoende zorg voor scholing zo bepaalt de wet expliciet bij deze ontslaggrond (artikel 7:669 lid 3 onder d Burgerlijk Wetboek), zal de kantonrechter het ontbindingsverzoek in de regel afwijzen. (zie ook rechtbank Midden-Nederland 5 februari 2016 en rechtbank Midden-Nederland 10 mei 2017).

SLIM


Minister Koolmees heeft voor werkgevers een tijdelijke subsidie ingevoerd die om meerdere redenen voor werkgevers en werknemers aantrekkelijk is, maar waarmee werkgevers tegen relatief zeer weinig kosten ook daadwerkelijk invulling kunnen geven aan die scholingsplicht. De SLIM-subsidie.

Wat is dat: SLIM subsidie?


Als reden voor het verstrekken van die subsidie zegt het ministerie van SZW op haar site het volgende: “Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.”

Waar is de SLIM-subsidie voor bedoeld?


SLIM is dus een subsidieregeling voor MKB-ondernemingen ten behoeve van projecten gericht op leren en ontwikkelen. Deze regeling geldt ook voor grote ondernemingen in de landbouw, horeca en recreatiesector.

SLIM is bedoeld om projecten te subsidiëren die:
• ontwikkel-, leer- en scholingsbehoeften in een onderneming in beeld brengen:
• loopbaan- en/of ontwikkeladvies voor werknemers betreffen;
• leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering;
• een praktijkleerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg.

De kosten van die projecten worden voor 60% (midden- of grootbedrijf) of 80% (kleinbedrijf) door middel van deze subsidie vergoed.

Hiermee geef je als werkgever niet alleen invulling aan de scholingsplicht. Personeel dat zich gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen presteert ook beter. Genoeg voordelen om je als werkgever hierin te verdiepen. Professionals (zoals jobcoaches) die werkgevers kunnen begeleiden bij het in kaart brengen van de benodigde aanpak en het begeleiden van de subsidieaanvraag zijn inmiddels via internet ruim voorhanden.

In maart en september 2020 kunnen werkgevers in het MKB subsidie aanvragen. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen dat in de periode van april tot en met juni 2020.

Kortom een kans om niet te laten liggen.

Hans Nillesen