Boete(rapport) voor illegale werknemers: wat kan ik doen?

By:
Posted: oktober 24, 2018
Category: Contractrecht , Vreemdelingenrecht

Hebt u een boete(rapport) ontvangen van de Inspectie SZW wegens schending van de Wet arbeid vreemdelingen? En vraagt u zich af of (de hoogte van) de boete gerechtvaardigd is? Lees dan snel verder, zodat u kennis hebt van uw rechtspositie. Ook leggen we uit welke stappen u kunt ondernemen wanneer u een boete(rapport) hebt ontvangen.

Wet arbeid vreemdelingen in het kort


Wanneer een vreemdeling werkzaamheden verricht, dient de werkgever of opdrachtgever een tewerkstellingsvergunning te hebben. In een aaneenschakeling van werkgevers, opdrachtgevers en andere betrokken partijen, dient iedere partij bovendien de identiteit van de vreemdeling vast te stellen, te controleren en op te slaan in de administratie.

Is er geen tewerkstellingsvergunning verleend én is er niet voldaan aan de registratieplicht? Dan is de vreemdeling een illegale werknemer en kunnen alle eerdergenoemde partijen een boete krijgen van de Inspectie SZW.

Definitie ‘arbeid’ volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen


De definitie van het begrip ‘arbeid’ wordt ruimer genomen in de Wav dan doorgaans wordt bedoeld. U kunt zich voorstellen dat er daardoor vaak misverstanden bestaan rondom schending van de Wav.

Zo geldt de Wav niet alleen voor gevallen waarin er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een gezagsverhouding, maar ook wanneer er sprake is van vrijwilligerswerk of een vriendendienst. Hierbij zijn de duur en de frequentie van de arbeid volgens de wet niet van belang.

Overtredingen binnen de Wav


Niet alleen het in dienst nemen van een buitenlandse werknemer zonder vereiste werkvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) riskeert een boete. Er zijn diverse andere overtredingen binnen de Wav waarop we u willen wijzen. Zo kunt u ook een boete krijgen voor de volgende overtredingen:

  1. U hebt de identiteit van de aangetroffen arbeidskracht niet binnen de daarvoor gegeven termijn vastgesteld.

  2. U hebt niet of niet binnen ten minste twee dagen voor aanvang van de arbeid gemeld welke arbeid door een buitenlandse werknemer in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening wordt verricht.

  3. U hebt niet of niet tijdig een kopie van het identiteitsdocument van de buitenlandse werknemer verstuurd naar een andere werkgever/opdrachtgever waar de werknemer de arbeid verricht. (Deze verplichting geldt niet voor EER-werknemers).

  4. U, als inlenende werkgever, hebt niet of onvoldoende moeite gedaan om de identiteit van de buitenlandse werknemer vast te stellen. (Deze verplichting geldt niet voor EER-werknemers).

  5. U hebt het afschrift van het identiteitsdocument korter dan 4 jaar na de beëindiging van de arbeid door de buitenlandse arbeidskracht bewaard.


Toch wijst de praktijk uit dat vele boetes ten onrechte worden opgelegd. Bijvoorbeeld omdat een werkgever ten onrechte zo wordt aangemerkt of omdat voor de desbetreffende werkzaamheden geen TWV nodig blijkt te zijn.

Boete ontvangen van Inspectie SZW: wat te doen?


Hebt u een boeterapport ontvangen van de Inspectie SZW en bent u het hier niet of gedeeltelijk niet mee eens? Dan kunt u binnen twee weken reageren door uw zienswijze op de door de inspecteur benoemde overtredingen te geven. U kunt bijvoorbeeld aangeven waarom u het niet eens bent met de boete of de hoogte ervan.

Na die twee weken ontvangt u een boetebeschikking. Hierin staat beschreven of u een boete krijgt en hoe hoog deze boete is. Uw zienswijze wordt in deze beslissing meegenomen. U dient de boete direct te betalen. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Om bezwaar te maken dient u een bezwaarschrift in bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wordt het bezwaar afgewezen? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank binnen 6 weken na bekendmaking van de beslissing op uw bezwaarschrift.

Het is aan te raden om in een vroeg stadium juridische hulp in te schakelen. Het liefst al op het moment dat u een boeterapport ontvangt. Een advocaat kan het boeterapport analyseren en u adviseren over het opstellen van uw zienswijze.

Rechtshulp bij een boete voor illegale werknemers


Hebt u te maken met een mogelijke schending van de Wav en hebt u een boete(rapport) ontvangen? Neem dan in een vroeg stadium contact met ons op, zodat wij u kunnen voorzien van juridische hulp.

Dit kunt u doen door te bellen naar 020-6236721 of stuur een e-mail naar herengracht@vandermeijadvocaten.nl.