Overtreding Bankierseed kan verstrekkende gevolgen hebben voor bankmedewerkers

By:
Posted: oktober 11, 2019
Category: Tuchtrecht

De Bankierseed afleggen


Sinds 1 april 2015 is de Bankierseed voor bankmedewerkers van kracht in Nederland. Bankmedewerkers leggen de Bankierseed af en zweren ‘hun functie integer en zorgvuldig te zullen uitoefenen en het belang van de klant centraal te stellen’.

Dat betekent dat handelingen van individuele bankmedewerkers onder het tuchtrecht voor bankiers vallen. Dat het afleggen van de eed meer is dan louter een formaliteit is wel duidelijk geworden uit het groot aantal tuchtrechtelijke maatregelen dat door de Tuchtcommissie inmiddels is opgelegd.

Dat zal ook te maken hebben met het feit dat niet altijd sprake is van een bewuste overtreding. Handelingen die al jaren met de beste bedoelingen worden uitgevoerd en ingeslopen onzorgvuldigheden kunnen zomaar tot een overtreding van de regels leiden met alle (ernstige) gevolgen van dien.

Klachtenprocedure bankmedewerkers


Klachten worden in eerste instantie behandeld door De Stichting Tuchtrecht Banken (De Stichting). Klanten van banken en de bank zelf als werkgever kunnen een klacht indienen. Wanneer de bank bij een medewerker ongeoorloofd handelen constateert kan dat sinds de invoering van de Bankierseed niet alleen gevolgen hebben in de arbeidsrechtelijke sfeer (waarschuwing, demotie of ontslag), maar kan dit bovendien leiden tot een tuchtrechtelijke klacht.

Wanneer de bank tot de conclusie komt dat er in strijd met de Bankierseed is gehandeld heeft de bank zelfs de verplichting om een tuchtrechtelijke melding te doen. En dat kan voor de betreffende medewerker ernstige gevolgen voor langere tijd hebben.

Drie jaar opname in het Tuchtrechtelijk Register Banken


Alle in het kader van een tuchtprocedure opgelegde maatregelen worden opgenomen in het Tuchtrechtelijk Register Banken gedurende een periode van drie jaar. Dat geldt ook in geval van een minnelijke schikking. Naam en geboortedatum van de medewerker aan wie de maatregel is opgelegd worden daarbij vermeld. Zo krijgt men als het ware een ‘financieel strafblad’.

Dit register kan via de Stichting door alle banken worden geraadpleegd in het kader van een pre employment- of In employment screening. Verwacht mag worden dat dit register bij iedere sollicitatie wordt geraadpleegd.

Beroepsverbod voor bankmedewerker


De zwaarste maatregel die de tuchtcommissie of de Commissie van beroep kan opleggen is een tijdelijk beroepsverbod voor maximaal drie jaar. Uit de gepubliceerde uitspraken blijkt dat het opleggen van een beroepsverbod voor kortere en langere tijd beslist geen uitzondering is.

Het hoeft geen betoog dat met een beroepsverbod (ook al is dat van kortere duur) en een registratie van die maatregel voor in ieder geval drie jaar, een verdere carrière in de financiële wereld in de regel voorbij is. Ook de registratie van lichtere maatregelen zoals een boete of een berisping zal een werknemers promotiekansen binnen de financiële sector niet bevorderen.

Pas op voor onbewuste overtredingen


Uit de zaken die de Stichting inmiddels heeft behandeld en het groot aantal daaruit voortgevloeide maatregelen blijkt dat deze ernstige gevolgen nog niet tot alle bankmedewerkers zijn doorgedrongen.

Ook op het eerste gezicht relatief lichte ‘vergrijpen’, zoals het mailen van stukken vanuit de bank naar een privé mail adres om daarmee thuis te kunnen werken, kan bijvoorbeeld leiden tot een klacht en maatregel. Of internetgebruik voor privé doeleinden.

Tuchtprocedure bij schending Bankierseed


De tuchtprocedure begint met een onderzoek vanuit De Stichting waarin de bankmedewerker wordt gehoord en verweer kan voeren. Aan de hand daarvan beslist de algemeen directeur of een schikking zal worden aangeboden of dat de zaak aan de Tuchtcommissie zal worden voorgelegd.

Ook daar kan de medewerker verweer voeren en wanneer hij het niet eens is met de beslissing van de Tuchtcommissie kan de medewerker (of de Algemeen directeur) in beroep bij de Commissie van Beroep.

Wordt u geconfronteerd met een klacht?


Wanneer het u als bankmedewerker overkomt is het verstandig om u vanaf het begin van dit traject van juridische bijstand te voorzien. Zo kon door ons kantoor recent de schade bij een klacht worden beperkt tot een schikking met De Stichting en is in een andere door ons kantoor behandelde kwestie een door de Tuchtcommissie opgelegd beroepsverbod voor de duur van een jaar door de Commissie van Beroep vernietigd en werd de maatregel terug gebracht tot een berisping.

Wordt u geconfronteerd met een klacht? Aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen door te mailen naar hansnillesen@vandermeijadvocaten.nl of te bellen naar 020-6236721.